ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY ЗА АВТОМОБИЛ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY „СПЕЧЕЛИ КОЛА ОТ MUSIC GLASS“ 

 

РАЗДЕЛ 1: ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1.1. Публичност на Общите условия.

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в GIVEAWAY „СПЕЧЕЛИ КОЛА ОТ MUSIC GLASS". Условията са достъпни на официалната интернет страницата на music-glass.com

С поръчване на изкващ се продукт ("КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ") за участие в GIVEAWAY всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора по повод GIVEAWAY да се регулират от настоящите Общи условия. Участието в GIVEAWAY е допустимо при стриктно спазване на Общите условия.

1.2. Организатор

Организатор на GIVEAWAY е „ЯКОВЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 207808591, със седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ,Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, п.к. 9010, р-н Приморски
бул./ул. УЛ. КОРАЛ № 8, ап. 1, телефонен номер 0895523465, имейл адрес: musicglassbg@gmail.com (наричано „MUSIC GLASS“ или „Организатор“).

1.3. Място на провеждане на GIVEAWAY.

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България във всички притежаващи от music glass онлайн платформи, както и чрез интернет сайт на Организатора music-glass.com

РАЗДЕЛ 2: ПЕРИОД НА GIVEAWAY

2.1.Периодът на провеждане на GIVEAWAY е от 20.05.2024г (1 май 2024г.) до 31.08.2024г. (31 юли 2021г.) – Период на GIVEAWAY.

РАЗДЕЛ 3: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В GIVEAWAY Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. В GIVEAWAY могат да участват само пълнолетни физически лица или юридически лица, граждани на Република България, Европейския Съюз, както и всички трети страни.

3.2. Наличие на валиден адрес на електронна поща, на който участникът да бъде уведомен в случай, че спечели награда.

3.3. Наличие на адрес за уведомяване в Република България в случай на липса на адрес на електронна поща, който да бъде ползван за уведомяване.

3.4. За участие в GIVEAWAY лицето следва да закупи определен продукт "КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ" в рамките на периода от 20.05.2024г. до 31.08.2022г. от официалния вебсайт music-glass.com. Продуктът ще бъде доставен до Участника в рамките на 5 работни дни с куриерска фирма Еконт до избраният от Участника офис на Еконт независимо дали Участникът е спечелил или не. Участник е длъжен за заплати дължимата сума по наложен платеж и куриерска услуга свързана с доставка.

Всяка направена поръчка, дава равни шансове за спечелване на наградата.

 

РАЗДЕЛ 4: РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИЯТ GIVEAWAY

4.1. При закупуване на продукт "КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ", всяко лице с право на участие е длъжен да попълни форма за доставка, която трябва да съдържа: две имена; адрес на електронна поща, желаният офис на Еконт за доставка и телефонен номер.

4.2. Всяко лице заявило желание да участва в GIVEAWAY може самостоятелно да избере дали да получава информационен бюлетин с рекламна насоченост от страна на „ЯКОВЛЕВ“ ЕООД.

4.3. Закупуването на продукта "КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ" е задължително условие за участие. Продуктът ще бъде доставен до Участника в рамките на 5 работни дни с куриерска фирма Еконт до избраният от Участника офис на Еконт независимо дали Участникът е спечелил или не. Участникът е длъжен за заплати дължимата сума по наложен платеж и куриерска услуга свързана с доставка.

4.4. Организаторът не носи отговорност за грешно изписани адрес на електронна поща и/или телефонен номер от страна на участник.

4.5. Всеки участник, който предостави неверни имена или адрес на електронна поща съдържащ расистки, нецензурни, обидни или ксенофобски изрази и словосъчетания ще бъде служебно дисквалифициран.

4.6. Всеки участник, които бъде изтеглен като победител, ще бъде уведомен на предоставените от него адрес на електронна поща и/или телефонен номер.

4.7. В случай, че в рамките на една календарна седмица от уведомяването по електронна поща, участникът, избран за победител не се свърже с организаторите, те имат право да го потърсят два поредни работни дни на предоставения от него телефонен номер, ако и тогава не успеят да установят контакт организаторите имат право да анулират участието на последния и да изтеглят ново лице за победител.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДА. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

5.1. Награда:

Закупуване на продукт "КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ" за участие в GIVEAWAY дава възможност за спечелване на следните награди:

1 място: Лек автомобил. Марка: JEEP, модел: CHEROKEE, година на производство: 2015. Номер на рама: 1C4PJMCSXFW788923,

2 място: IPHONE 15,

3място: AIRPODS.

5.2. Теглене на печеливш участник

На 31.05.2024г (31 юли 2024г.) в присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени участниците, които печалят наградите - лек автомобил JEEP CHEROKEE, IPHONE и AIRPODS. Тегленето на победител ще се осъществява с помощта на специално избран софуер за генериране на случайни числа.

5.3. Печеливш участник

При изтеглянето на печелившия участник със софтуер за генериране на случайни числа Организаторът ще провери дали са изпълнени всички изисквания на настоящите Общи условия. В случай че участникът не е отговорил на всички изисквания, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш участник.

5.4. Резервни печеливши участници

Освен печелившите участници, Организаторът ще изтегли и трима резервни печеливши участници – 1-ви, 2-ри и 3-ти резервен участник. За всеки един от тях ще бъде проверено дали е изпълнил изискванията на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 6: ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

6.1. Организаторът ще обяви печелившите участници на своята официална интернет страница music-glass.com, както и в социалните мрежи притежаващи от music glass: instagram, tiktok, youtube в срок до 5 (пет) дни от тегленето на наградата.

Организаторът ще обяви печелившите участници чрез първите 6 цифри на телефонните им номера и техните инициали.

6.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени, до 5 (пет) дни след тегленето на наградата, чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефон за връзка, като Организаторът и печелившите участници ще уточнят точният адрес, датата и начина на предоставяне на наградите. След приключване на телефонния разговор, Организаторът ще изпрати SMS на телефонния номер на печелившите участници с информация за датата, часа и мястото за получаване на наградите.

В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившите участник в рамките на 5 (пет) дни (като всеки един от дните Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон), той ще му изпрати SMS с информация за това. В случай че печелившият участник не потърси Организатора в срок от 5 (пет) дни от получаване на съответното съобщение, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

6.3. В случай че в срок до 5 (пет) дни след уговорената дата за получаване на наградата, участникът не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на наградата, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

6.4. Ако правото за получаване на наградата премине към резервен участник, спрямо него се прилагат всички изисквания, които Организаторът е определил за печеливш участник.

6.5. Печелившият участник губи правото да получи наградата при неизпълнение на което и да е от условията, посочени по-долу:

  1. Няма навършени 18 години и не отговаря на останалите изисквания на Раздел 3;
  2. Не удостовери самоличността си с документ за самоличност и не подпише необходимите документи за прехвърляне собствеността върху наградата, съответно и за получаването ѝ;
  3. Не може да бъде открит на телефонния му номер при условията на т. 6.2 и съответно не е потърсил Организатора в посочения пак там срок;
  4. Не се яви за получаване на наградата в срока по т. 6.3
  5. Използва фалшива идентичност.
  6. Не е спазил задължителното условие по т. 4.3. (НЕ Е ПОРЪЧАЛ ИЗИСКВАНИЯТ ПРОДУКТ "КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ").

6.6. Печелившият участник не може да прехвърли правото си на получаване на наградата на трето лице, освен ако третото лице не е в роднинска  връзка с победителя.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Печелившият участник е длъжен да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата. Той трябва да се яви в уговорените ден, място и час за получаване на наградата, ако се налага да подпише писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, когато законът въвежда такива изисквания за прехвърляне на наградата, да предостави необходимите лични данни, необходими за прехвърлянето на собствеността и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Конкретната сделка, с която ще бъде прехвърлена собствеността на лекия автомобил е по преценка на Организатора, но при всички случаи печелившият участник ще получи наградата безвъзмездно.

7.2. Разходите по предоставяне на наградата

Организаторът НЕ поема разходите, свързани с предоставяне на наградата и прехвърлянето ѝ в собственост на печелившия участник, в това число: разходите по доставяне на наградата до мястото на получаване, нотариални такси (ако такива са дължими), такси за вписване и регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградата от печелившия участник.

7.3. Допуска размяна на награда с нейната парична равностойност.

РАЗДЕЛ 8: ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност на участниците да поръчват изискващ се продукт ("КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ") за участие в GIVEAWAY поради технически проблеми, забавяне или други причини свързани с интернет доставчика или интернет връзката на лицето, желаещо да поръча, прекъсване на електрозахранването, техническа неизправност на устройството, използвано от участника за онлайн поръчване.

8.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като срив на информационната система/онлайн страницата.

8.3. Организаторът не е длъжен да води комуникация с участниците и не носи отговорност в случай на неуспешен опит от тяхна страна да направят поръчка на изискващ се продукт ("КОМПЛЕКТ ЗА УЧАСТИЕ") за участие в GIVEAWAY в резултат на технически проблем с комуникационните системи.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

8.5. Всички участници поемат разходите (дължима сума по наложен платеж и куриерска услуга), свързани с изпълнение на изискванието по т. 3.4 в GIVEAWAY – разходи, свързани с предвижването им до избраният от тях офис на Еконт или разходи за достъп до интернет.

8.6. Организаторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на участник, в следствие на предоставени неверни данни при участие в GIVEWAY или нарушаване на настоящите Общи условия. Участници, които ползват неверни данни или нарушават Общите условия ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят възможността за спечелване на наградата.

8.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които при регистрация са предоставили каквато и да била информация, несъвместима с GIVEAWAY, обидна, дискриминационна, противоречаща на добрите нрави и на морала.

8.8. Организаторът има право едностранно да дисквалифицира участници, които използват нерегламентирани методи и алгоритми, които им позволяват да се регистрират автоматично без човешка намеса и по този начин си осигуряват нерегламентирано предимство пред останалите участници.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Играта се прекратява с предоставяне на наградата на печелившия участник. Всички задължения на Организатора се считат за изпълнени с предаването на наградата на печелившия участник.

9.2. Организаторът има право да прекрати GIVEAWAY по всяко време преди изтичане на Периода на GIVEAWAY, поради технически причини, промени в приложимото законодателство, указания/разпореждания на държавни или местни органи, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба и неправомерно поведение на трети лица, които могат да увредят по някакъв начин правата и интересите на участниците или на Организатора. В тези случаи Организаторът ще обяви по подходящ начин, включително на официалната си интернет страница обстоятелството по преждевременно прекратяване на GIVEAWAY.

РАЗДЕЛ 10. ДРУГИ

10.1. Промяна в Общите условия

Организаторът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. В случай на изменения в Общите условия, Организаторът ще уведоми всички участници, като публикува измененията на официалната интернет страница на Организатора music-glass.com и на притежаващите от music glass социални мрежи: instagram, tiktok, youtube. Измененията в Общите условия имат действие, считано от деня на обявяването им.

10.2. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

10.3. Въпроси относно условията на GIVEAWAY, както и оплаквания във връзка с провеждането ѝ участниците могат да изпратят на musicglassbg@gmail.com

РАЗДЕЛ 11: ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в GIVEAWAY съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. 

Настоящите Общи условия са публикувани на 20.05.2024г.

Екипът на MUSIC GLASS Ви пожелава успех!